Home

Anfp raportare etica

Raportare consilieri de etică Vă informăm că în perioada 01.01.2021 - 25.02.2021 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, pentru perioada 01 ianuarie - 31. Consilier de etică. Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici și personalului contractual din administraţia publică și normele de conduită. Platforma pentru consilierii de etică - Manualul utilizatorului. Informări utile In cazul in care nu reusiti sa va autentificati pe portalul de gestiune a documentelor de raportare puteti trimite un mesaj la adresa portal anfp.gov.ro pentru a vi se stabili parola Agentia Nationala a Functionarilor Publici este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării.

Raportare consilieri de etică - ANF

Raport privind activitatea de consiliere etica. Raport privind analiza informaţiilor extrase din chestionarele de evaluare a nivelului de cunoştinţe al personalului ANFP cu privire la activitatea de consiliere etică - Ianuarie 2019 -. Chestionar cu privire la activitatea de consiliere etică în cadrul ANFP Conectați-vă pentru accesarea platformei. Email. Parolă. Conectați-vă! Înregistrare consilier etică Am uitat parola Raportarea către ANFP privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii corespondenţa referitoare la activitatea de raportare. Instituția Prefectului - județul Bacău BACĂU 35 Albuț Alexandra Manager public Nu este cazul 0234534224 0234545601 etica@prefectura bacau.ro Tabelul nr. II Activitatea de consiliere.

Consilier de etică - ANF

 1. istrative adoptate pentru ÎnlĂturarea cauzelor sau circumstanŢelor care au favorizat 16. nr. măsuri adoptate
 2. ANFP Vizualizare campanii Manual de utilizare elena oprea@spfl.ro o Schimþarg parolä o Actualizeazä profil o Manual de utilizare o Päräseste sistemul Numär sesizäri înregistrate anterior perioadei de raportare care, în semestrul pentru care se face raportarea, au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare.
 3. Raportarea către ANFP privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii corespondenţa referitoare la activitatea de raportare. Instituția Prefectului - județul Bacău BACĂU 34 Albuț Alexandra Manager public Nu este cazul 0234534224 0234545601 etica@prefectura bacau.ro Tabelul nr. II Activitatea de consiliere.

Portal de gestiune a documentelor de raportar

Raportari etica. Raportare etica Semestru II, 2019. Politia locala Turda. Turda, Piata Romana nr.39; Dispecerat:0264-317303 Telefon: 0264-317231 / 0264-316681 office@politialocalaturda.ro Instrucţiunile ANFP prin care sunt stabilite formatul şi termenele la care se transmit rapoartele trimestriale că Agenţie sunt Instrucţiunile din 2008 de completare şi transmitere a formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduită şi a formatului standard de raportare privin Cod etica - Consiliul Judetean Ialomita. Raportare Anexa 1- ANFP 01.08.2019. Raportare Anexa 1- ANFP 8-12-2019. Raportare Anexa 2 - ANFP 01.08.2019 1/4/2021 ANFP Vizualizare campanii Manual de utilizare www.anfp.gov.roiraportarel 200/Formuiar2/Anexa I o Schimbare par-Q.lä o Actualizeazä profi ART. 6. (1) Raportul privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici se intocmeste trimestrial, in formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 1, de catre consilierul de etica din cadrul autoritatii sau institutiei publice. (2) Raportul prevazut la alin. (1) se aproba de conducatorul autoritatii sau institutiei.

NIJ ESTE CAZUL 1 .h Telefon: 0264407267 1 J Fax: 0264530597 ll. ACTIVITATEA DE CONSILIERE 2. Nr. #dinçe de consultare: 3. Nr. activitãçi de formare domeniul eticii Numär sesizäri înregistrate anterior perioadei de raportare care, în semestrul pentru care se face raportarea, au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare 1 O. Numãr sesizãri înregistrate anterior perioadei de raportare care, Tn semestrul pentru care se face raportarea, au fost finalizate sau sunt Tn curs de finalizare 1 . Nr. sesizãri înregistrate perioada de referinçã privind încãlcãri ale normelor de conduitã 2. Nr. sesizãri în curs de soluçionare 3. Nr. sesizãri soluçionat Gradul instituțional de raportare la ANFP este de 16,27% (700*100/4300). Dacă ne raportăm la gradul de relevanță a raportării, acesta este de 59,27% (80.042*100/135.038) întrucât în cadrul autorităților și instituțiilor publice car http: Nu este cazuI VI. CAZURI CARE AU PREZENTAT INTERES PENTRU OPINIA PUBLICÄ 18. Nr. cazuri care au prezentat interes pentru opinia publicä

1. Consilierii de etica sunt persoanele de contact în relatia cu ANFP si au responsabilitatea completîrii şi transmiterii trimestriale în formatul standard de raportare către ANFP, în conditiile si la termenele reglementate. 2. Presedintii comisiilor de disciplina, au urmatoarele responsabilitati 3 of3 http://www.anfp.gov.ro/raportare 1200/FormuIar2/ Anexa I Compl etat... IV. MODALITÄTILE DE PREVENIRE A ÎNCÃLCÃRII NORMELOR DE CONDUITÄ ÎN CADRUL. Raportare ANFP semestrul II 2019 privind etica. Raportare ANFP semestrul II 2020 privind etica. Regulament de organizare si functionare. Regulament de ordine interioara. Ordin 2123/2015 - privind aprobarea instructiunilor pentru emiterea unitara a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001 ANFP este iniţiatoarea Codului de conduită a funcţionarilor publici, respectiv a Legii nr. 7/2004 republicată şi instituţia care a introdus în sistemul administrativ romanesc funcţia de consilier de etică şi a urmarit realizarea unei baze de date a persoanelor care sunt responsabile de consilierea etica dintr-o instituţie.

www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web etica@dsp-galati.ro 0. Numär sesizäri înregistrate anterior perioadei de raportare care, în semestrul pentru care se face raportarea, au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare 1. Nr. sesizäri înregistrate în perioada de referintä privind încälcäri ale normelor de conduitä 2. Nr. sesizäri în curs de solutionare 3 Consilierul de etică a participat la consultarea publică din 12.12.2019, din cadrul proiectului ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, Cod SIPOCA 63, SMIS 119741, unde a făcut o serie de propuneri de îmbunătățire a activității consilierului de etică în general și a menționat exemple de practică proprie celorlalți colegi

Raport privind activitatea de consiliere etica - ANF

 1. Material informativ date de contact consilier de etica atributii principii; Raport chestionare de evaluare nivel cunostinte cu privire la activitate de consiliere etica 2020; Raportare etica ANFP pt anul 2020 - Anexa 1; Raportare etica ANFP pt anul 2020 - Anexa 2 . Cons. Jr. Bartha Bela. adresa e-mail: cj-bela.bartha@furnizori1.cascluj.r
 2. page 2 of 2 iv. modalitÄtile de prevenire a ÎncÅlcÄrii normelor de conduitÄ În cadrul autoritÄtii sau institutiej pubi 15. modalitåti d
 3. Huge Selection on Second Hand Books. Low Prices & Free Delivery. Start Shopping! World of Books is one of the largest online sellers of second-hand books in the worl

Home Page [www.anfp.gov.ro

Subiecte rezolvate ANFP. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) 1. Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora. Sanctiunile disciplinare sunt: a) mustrare scrisa - se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia. 1. Consilterii de etica sunt persoanele de contact in relatia Cu ANFP si au responsabilitatea completärii transrniterii in formatul standard de raportare cätre ANFP, in conditiile si la termenele reglementate. 2. PreseCintii comisiilor de disciplina, au urmatoarele responsabilitati

Subsemnatul Banyai Mark, în calitate de inspector GRU, desemnat consilier de etică prin Dispoziția primarului nr. 348/2018, modificată prin Dispoziția nr. 416/2019, aduc la cunoștință prin prezenta, următoarele activități derulate în cursul anului 2019, referitoare la etică și integritate Raportare ANFP anul 2017. Raportare ANFP anul 2018. Raportare ANFP anul 2019. categoria articolului aparatul propriu . Versiune printabilă. RAPORTARE ANFP RAPORT PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ 2019 TRIMESTRUL AL lll-lea și al IV -lea 1. Nr. total de funcţionari publici: 87 2. Nr. şedinţe de consultare: 0 3. Nr. activităţi de formare în domeniul eticii: 0 4. Nr. funcţionari publici care au fost instruiţi prin intermediul acţiunilor de formare în domeniu acţiunea de a minţi nu prin raportare la corectitudine, ci prin efectele ei asupra persoanelor implicate - între care sunt incluse desigur eu şi prietenul meu. Pentru a înţelege specificul judecăţilor etice în comparaţie cu alte judecăţ

 1. Art. 1. - Procesul de raportare se realizeazä în mod unitar, în aplicatia informaticä pusä la dispozitie în acest sens de cätre Agentie pe pagina de internet www.anfp.gov.ro- sectiuneaconsilier de eticä, subsectiunea raportare eticä. Art. 2. - (1) Procesul de raportare se realizeazä de cätre consilierii de eticä
 2. Valideazä trimite la ANFP Tabelul nre I Tabelul nr. Il , Tabelul nr. 11.1 , Tabelul nr. 11.2 Tabelul nr. 11.3 16 CAPACITATEA DE SESIZARE Utilizator: 08 IAN go 0. Numär sesizäri înregistrate anterior perioadei de raportare care, în semestrul pentru care se face raportarea, au fost finalizate sau sunt în curs de finalizar
 3. Întocmire si raportare formulare Cod conduita etica conform Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici Anexa I si Anexa II Platforma online ANFP . -Premiul ANFP - modele de bune practici în pandemie -Premiul Ecotic - pentru dezvoltarea proiectulu
 4. ANFP Vizualizarc campanii Manual de utilizare SEM. HPZ004î/ cristinaienesel@yahoo.com o Schimbare parolä o Actualizeazä profil Numär sesizäri înregistrate anterior perioadei de raportare care, în semestrul pentru care se face raportarea, au fost finalizate sau sunt în curs de finalizar
 5. 16 01.2020 ANFP... Vizlralizare campi!! Manuai de utilizare j uidic.dj 9p_@9i mures. ro o Schlnbarc parsld o Actualizeazii D:toll o Manual dc utilizare o Piriselte.

Academia.edu is a platform for academics to share research papers Ordin nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 351 din 07/05/200 Numarul de adrese scrise referitoare la raportare primite de ANFP in primul semestru al anului 2008.43 2.4. Monitorizarea respectarii normelor de conduita.44 2.4.1. Activitatea de consiliere etica.44 2.4.2. Nivelul de raspuns al consilierilor etici.44 2.4.3. Principalele probleme care au constituit obiectul consilierii etice.46 2.4.4 Numär sesizäri înregistrate anterior perioadei de raportare care, în semestrul pentru care se face raportarea, au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare l. Nr. seslzäri înregistrate în perioada de referintä privind încälcäri ale normelor de conduit Rapoarte. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020. Descarca documentul; Cerere tip - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descarca documentul; Reclamaţie administrativă în cazul unui răspuns negativ - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Descarca documentu

Raportari etica - Politia locala Turd

ETICA IN FUNCTIA PUBLICA 1.1. Etica in Codul de conduita a functionarului public.10 1.2. Prezentul cod de conduita.14 Numărul de apeluri telefonice referitoare la procesul de raportare gestionate de ANFP în perioadele de primire a formatelor standard de raportare.42 2.3.4. Numărul de adrese scrise referitoare la raportare primite de ANFP. 12/20/2017 ANE-XAI 1/1 ll. ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICÄ Utilizator: resurse umane@djepbihor.ro 2. Nr. sedinte de consultare: Nr. sedinte de consultar

Cod etica - Consiliul Judetean Ialomit

Peste 1.000 de functionari publici vor fi instruiti sa devina consilieri de etica, urmand sa fie infiintata o institutie in acest scop. Astfel, 1.180 de functionari publici formati in urmatorii 2 ani pentru a trece in pozitia de consilierii de etica, ii vor invata pe toti angajatii statului ce inseamna etica, morala si.. DESCARCĂ DE AICI OFERTĂ CURSURI ON-LINE 2021 FUNCȚIONARI PUBLICI 5 ZILE /CU DIPLOMĂ 30 ORE (BONUS UN CURS GRATUIT LA 4 CURSANŢI ÎNSCRIŞI/INSTITUŢIE). DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE DE ÎNSCRIERE CURSURI ON-LINE 2021. Ai nevoie de un curs online de perfecţionare într-unul din domeniile prioritare ANFP, pentru promovarea in gradul profesional următor, cu diplomă de 30 de ore.

h) realizeazä procesul de raportare in aplica!ia informaticä pusä la dispozitie în acest sens de cätre Agentia consilier de ,sectiunea Nationalä a Functionarilor Publici,pe pagina de internet wvNW.anfp.gov.ro etica,subsec!iunea raportare eticä Art.3.Func!ionarii publici din cadrul Compartimentului de Resurse Umane SSM,precu Numär sesizäri înregistrate anterior perioadei de raportare care, în semestrul pentru care se face raportarea, au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare l. Nr. sesizäri înregistrate în perioada de referintä privind încälcäri ale normelor de conduit

Valoarea proiectului este de 17.422.242,20 lei cu TVA, din care 14.631.872,04 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, începând cu data de 3 decembrie 2020 In data de 14 ianuarie 2019, s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei textul Legii nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, precum si pentru stabilirea unor masuri privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, acesta intrand in vigoare incepand cu data de 17 ianuarie 2019 Site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001 Modalitate contestare decizie Documente de interes public Buletinul informativ (Legea 544/2001) Transparență decizională - Legea 52/2003 Achiziţii publice Declaraţii de avere şi interese Formulare ti Procesul de raportare consilierul de etică îl realizează în mod unitar, în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie în acest sens de către Agenţia Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) pe pagina de internet www.anfp.gov.ro - secţiunea consilier de etică

Etica și integritatea în funcția publică Capitolul IV. Viziune, principii, obiective, acțiuni și indicatori 1. Sistemul instituțional și managementul strategic al funcției publice 2. Sistemul de recrutare, promovare și evaluare 3. Sistemul de salarizare și motivare 4. Sistemul de formare și perfecționare profesională 5 efectuat pe baza indicatorilor stabiliti, prin formatul de raportare, prezentat pe platforma on-line, de pe poratul ANFP. Principalele concluzii rezultate din activitatea de monitorizare a respectärii normelor de conduitä de cätre functionarii publici implementarea procedurilor disciplinare, pentru aceasta perioadä, sunt urmätoarele DESPRE NOI | Cursuri Functionari. Găsește locația Locul de desfășurare al cursului. Băile Felix Eforie Nord Mamaia ON-LINE Poiana Brașov Predeal Sinaia. Alege datele Perioada de desfășurare. 5 iulie - 11 iulie 12 iulie - 18 iulie 19 iulie - 25 iulie 26 iulie - 1 august 2 august - 8 august 9 august - 15 august 16 august - 22 august 23.

Curierul fiscal Monitorizarea respectarii normelor de

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 a diseminat rezultatele obținute prin proiectul ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație - Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741. Proiectul implementat de ANFP în perioada 24.11.2017 - 24.12.2020 şi cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate. 066 din 10 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici ¡ ANFP trebuie să asigure condiţiile necesare realizării procesului de îmbunătăţire continuă a pregătirii profesionale, a abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării prerogativelor de putere publică a. Ordinul Presedintelui ANFP nr. 1442/2018 pentru aprobarea Procedurii privind co pletarea si transmiterea informatiilor privind respectarea normelor de conduit de catre functionar i publici si tn.esare procesului de raportare preväzut in Ordinul 1442/2018 pentru aprobarea Proced 'i privin Codul de Conduita Etica. Programul de Lucru cu Publicul. Programe si Proiecte. Certificat ISO. Certificat ISO 37001. Cerificat RENAR. SR EN ISO:9001. Obiectivele generale ale Consiliului Judetean Giurgiu . Viziune - Misiune - Valori. Chestionar satisfactie clienti. Manualul calitatii. SCMI. Retele comunicatii electronice Etica şi integritatea în funcţia publică Capitolul IV. Viziune, principii, obiective, acţiuni şi indicatori 1. Sistemul instituţional şi managementul strategic al funcţiei publice 2. Sistemul de recrutare, promovare şi evaluare 3. Sistemul de salarizare şi motivare 4. Sistemul de formare şi perfecţionare profesională 5

Menirea esentiala a administratiei este dintotdeauna sa puna in executare legea, indiferent de forma pe care o imbraca, si sa presteze anumite servicii publice prin intermediul carora sa sadisfaca nevoi sociale de interes public.. Administratia publica este supusa unui ansamblu de reglementari juridice care constituie dreptul administrativ, acesta fiind o ramura a dreptului public ETICĂ PROFESIONALĂ ȘI TRANSPARENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Suceava 201 efectuat pe baza indicatorilor stabiliti, prin formatul de raportare, prezentat pe platforma on-line, de pe poratul ANFP. Principalele concluzii rezultate din activitatea de monitorizare a respectärii normelor de conduitä d 12. Procesul de raportare Este format din completarea și transmiterea către Agenţie a informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, precum și a celor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor și instituţiilor publice. 13. Informaţie de interes publi 5.5.Consilierul de etică completează anexele standard pe platforma de raportare etică și le transmite ANFP în termenele prevăzute de legislația în vigoare, conform Ordinului președintelui ANFP pentru aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către.

CPM, SGG, MDRAP, ANFP, ANC, alte instituţii relevante 173.561* Obiectiv specific 5. Administrația publică va promova etica și integritatea MDRAP, ANFP, alte instituţii relevante 11.043** Total anticipat. 554.310,6** Subiecte rezolvate ANFP (Legea 188/1999 si Cod de conduita functionari publici) by catalinpetrus. Subiecte rezolvate ANFP (Legea 188/1999 si Cod de conduita functionari publici) Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funciilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziiilor Legii nr. 188. Ordinul 4500/2008 (ORDIN Nr. 4500 din 21 aprilie 2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare Studiul arata ca putini angajati romani ar recurge la o raportare falsa a performantelor lor: doar 3% dintre respondentii romani spun ca ar transmite informatii false echipei de management pentru a avansa in cariera sau pentru a primi o marire de salariu. 16% dintre angajatii intervievati spun ca ar fi dispusi sa dea mita intr-o situatie de care depinde supravietuirea companiei Raport de monitorizare (R4) privind stadiul si impactul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale in anul 2015 si comparativ pentru perioada 2012-2015Raportul are drept scop monitorizarea stadiului de raportare a implementãrii SNA 2012-2015 la nivelul unitãților administrativ-teritoriale prin realizarea unei analize cantitative și.

Consilierul de etica şi integritate Resurse umane, materiale, IT&C şi financiare în limita bugetului aprobat Măsura este corelată cu Anexa 3 din SNA 2016-2020 Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajaţi competenţi, motivaţi şi integri Număr de concursuri organizat a) consilier de etica - functionarul public desemnat pentru consiliere etica de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in temeiul art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata O astfel de intrebarea poate aparea in timpul unui interviu, iar scopul angajatorului este acela de a-ti depista etica, obiectivele si personalitatea. Cele mai bune raspunsuri Pentru mine succesul inseamna sa imi fac treaba bine. Vreau sa fiu recunoscuta ca o persoana care isi da toata silinta si incerca din raspunteri sa isi atinga.

Video: Finante Locale Ploiesti - SPF

Consilierea de etică, un instrument cheie în managementul

- Evaluarea finala si raportare Numele şi adresa angajatorului LDK Consultants, Engineers and Planners SRL, Str Victor Eftimiu, Nr 9, Sc A, etj 3, Apart. 45, Sector 1, Bucuresti, România Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță Perioada 2008.12 - 2009.11 Funcţia sau postul ocupat Expert cheie Resurse Uman ANFP a realizat raportul celor 14 consultări publice derulate prin proiectul ETICA Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a elaborat, în contextul derulării proiectului ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, Raportul final cu privire la.

Legături utile - RESPECT RECIPROC - ETIC

SNSPA Facultatea de Administrație Publică Organizaţia publică şi managementul resurselor uman Pentru consolidarea rolului consilierului de etică se va modifica şi completa cadrului normativ privind conduita profesională şi etica în domeniul funcţiei publice (Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată) şi se va actualiza cadrul de monitorizare, analiză şi raportare a respectării normelor. de raportare - consilierii de eticä vor raporta semesffial. Notã: modificãrile atribuçiilor consilierilor de eticã precum 'i responsabilizarea managementului pentru mäsurile preventive sunt cerule si prin noul proiect al Strategiei Nationale Anticorup!ie 2011- 2014. - måsurile vorfi susfinute prin proiecte cufìnanßare PODCA de concursuri de recrutare și promovare în calitate de reprezentanți ANFP. Etica și conduita . Necesitatea transmiterii de către DGRIP a unei machete unitare de întocmire şi raportare a acţiunilor cuprinse în Programul de Guvernare. Macheta transmisa în cursul anului 2017 nu reflectă situaţia concretă la nivel judeţean. Se urmărește interacțiunea cu celelalte sisteme externe de raportare și agregare de date și informații, permițând astfel schimburi de date și informații, bidirecțional și corelarea unor standarde asupra cărora se insistă în prezent. ANFP. MAI. MCSI. MMFPSPV. MS. MENCS cursuri de formare privind etica și integritatea care.

ANEXA 13/09/2018 - Portal Legislativ. ANEXE din 13 septembrie 2018 de modificare a Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 728/2015. EMITENT. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE. Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 bis din 30 octombrie 2018 REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) Regulamentul de organizare și funcționare CAPITOLUL I - Dispoziții generale Art. 1 (1) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (denumită în continuare Autoritatea sau ASPAAS) este instituţi HOTARARE 460 30/06/2017 - Portal Legislativ. HOTĂRÂRE nr. 460 din 30 iunie 2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016, și a anexei nr. 4 la Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020, aprobată.

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018, ANFP a organizat un număr de . 180 testări profesionale pentru funcţionarii publici din corpul de rezervă. Testările au fost organizate pentru un număr de 337 funcţii publice vacante şi/sau temporar vacante. Totodată, ANFP a emis un număr de 28 ordine de redistribuire din corpul de rezervă Rapoarte audit intern. Descriere. Document. Raport privind activitatea de audit intern in anul 2020. descarca fisier pdf. Raportul auditorilor independenti la 31.12.2019. descarca fisier pdf Proceduri operaționale - Etica la locul de muncă Standard ocupațional - Consilierul de etică. Misiune, atribuții, principii și instrumente de lucru Plan măsuri de integritate în instituție TEMATICĂ ABORDATĂ Tarif general curs: 350 Lei (294,12+TVA

Codul De Conduit

 1. istrației publice (funcția publică, politicile publice și descentralizarea), obiective comune, măsuri similare și puține realizări. Ideile de reformă s-au perpetua
 2. Portal Legislativ. HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de.
 3. Ordinul 1952/2010 (ORDIN Nr. 1952 din 25 octombrie 2010 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici
 4. tale! Nu există sănătate fără sănătate
 5. istratia Prezidentiala. Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici vizeaza modificari ale atributiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (A.N.F.P.), precum si o serie de interventii legislative in ceea ce priveste regimul juridic al functiei publice
 6. 1. Scurt istoric si notiuni introductive ``Primul statut al functiei publice a fost adoptat in Spania, in anul 1852, apoi in Luxemburg, in anul 1872, iar in Danemarca, prima lege despre functionari dateaza din anul 1899. Primul Statut al angajatilor civili ai statului a fost adoptat in Italia, in anul 1908, iar prima lege irlandeza referitoare la functia publica dateaza din anul 1922
 7. Noile dispoziții de raportare vor intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2020 și prevăd obligația intermediarilor fiscali - contabili, consilieri fiscali, consultanți, bănci, avocați - care furnizează clienților lor scheme financiare transfrontaliere complexe ce pot ajuta la sustragerea de la plata impozitelor de a raporta.

Candidat EC: prima proba conține subiecte din ariile de competență fiscalitate și drept, a doua proba proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate, audit, analiza economico-financiară și evaluarea economică a întreprinderilor, expertiză contabilă și etica profesioniștilor contabili Etica profesioniștilor contabili 0,5 h. Fiscalitate avansată 1h . Proba scrisă pentru anul III va dura 3,5 ore și va fi compusă din: Expertiza contabilă 1h. Managementul performanței 1h. Etica profesioniștilor contabili 0,5 h. Fiscalitate avansată 1 Etica si Audit de calitate (3) Evidenta Tablou (20) Examene (131) Grupul Experților Judiciari (1) Legislatie (146) Legislatie Economica (55) Legislatie Specifica (70) Noutati Legislative (73) News Magazine (212) Noutati Editoriale (45) Lucrarea Contabilitate și raportare financiar. CV semnat pe fiecare pagină; 3. copia actului de identitate; 4. copiile diplomelor de studii; 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al. 2018-11-19. Auditor de calitate - Filiala CECCAR Argeș. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești, s tr. Constantin Brâncoveanu nr. 4, în vederea ocupării postului de auditor de calitate, cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu program de lucru de 4 ore/zi

Millions Of Books · Free Delivery · Huge Range · Lowest Prices Onlin

BusinessMark a organizat conferinta CSR Overview. Tendinte si oportunitati, aflata la cea de-a 3-a editie, pe 9 decembrie, la Hotel Athenee Palace Hilton, Bucuresti. Invitatii primei sesiuni de discutii au fost: Dana Dobrescu, Communication Manager, Unilever South Central Europe, Oana Visalom-Donescu, BI HR Contingent Manager, Hewlett-Packard, Monica Jitariuc, Co-Managing Director. 31 intrebari si raspunsuri despre codul administrativ conform legislatiei in vigoare oferite de expertii PortalCodulMuncii.r 2018-10-15. Șef Birou evidență tablou - Filiala CECCAR Ialomița. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Ialomița din localitatea Slobozia, s tr. Stejarului nr. 2, județul Ialomița, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Ialomița IV. Descrierea stiintifica si tehnica cu punerea in evidenta a rezultatelor si a. gradului de indeplinire a obiectivelor fazei de executie. IV. Concluzii. VI.Bibliografie. 2. I. Obiectivul general al proiectului este analiza impactului procesului de reforma din. administratia publica asupra dezvoltarii economice si sociale si a reducerii

Types: Books, CDs, DVDs, Vinyls, Blu Ray

 1. Cel de-al doilea apel este în curs, având termen de depunere 31 ianuarie 2019. În anul 2018, au fost contractate 19 proiecte, cu o valoare ENI de 15,09 milioane euro, reprezentând 34,19% din alocarea programului, fără asistenţă tehnică. În plus, până în acest moment, au fost contractate 2,52 milioane euro ENI aferente axei.
 2. Informații importante cu privire la înscrierea la sesiunea aprilie 2019 . a Examenului de aptitudini. Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) a examenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentat la cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei.
 3. Portal de gestiune a documentelor de raportare. Anfp.gov.ro DA: 15 PA: 11 MOZ Rank: 26. In cazul in care nu reusiti sa va autentificati pe portalul de gestiune a documentelor de raportare puteti trimite un mesaj la adresa portal anfp.gov.ro pentru a vi se stabili parola Agentia Nationala a Functionarilor Publici este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea.
 4. Introduccion a La Etica Cristian
 5. Conferinta ANF
 6. (PDF) Subiecte rezolvate ANFP Irina Iancu - Academia
 7. Raport privind activitatea consilierului de etică și